Makker sine uniformer er godt synlige på byggeplasser med fluoriserende gule jakker med reflekser. Uniformene er laget med flammehemmende stoff, noe som det stilles krav til ved arbeid under spenning (AUS).

 

Makker sin viktigste ressurs er menneskene som arbeider for oss. Det er derfor klokt å sørge for at våre medarbeidere har gode og sikre arbeidsforhold.

 

 

 

Våre målsetninger:

 

Ingen arbeidsulykker.

Ingen nestenulykker.

 

Dette er et ambisiøst mål, som krever ledelsen og hele staben sin fulle oppmerksomhet. Ledelsen skal sørge for at riktig verneutstyr er tilgjengelig, samt prosedyrer og rutiner for ulike arbeidsoppgaver.

En stor utfordring er at gjøre oppgavene så strømlinjeformet at det faller seg naturlig å arbeide sikkert. Videre må vi gjennom å være et godt eksempel vise vei for nye medarbeidere.

Alle jobber som er potensielt skadelig for folk og omgivelser skal planlegges. Dette er også viktig da strømforsyningsanleggene som Makker leverer forsyner kritiske installasjoner. Feilbetjening kan lede til nedetid for kunden, hvilket også er uaktuelt.

Dersom avvik skulle oppstå så skal vi lære av disse. Makker arbeider aktivt for at de avvikrapporter som skrives skal lagres for fremtidig nytte.

Sekundært er god helse, miljø og sikkerhet også et konkurransefortrinn for Makker. Ledelsen i enhver virksomhet er ansvarlig for at entreprenører og underleverandører som de benytter, har rutiner for HMS på plass. I ytterste konsekvens kan kunden selv bli ansvarlig dersom et arbeidsuhell skulle oppstå.

Makker sine uniformer er godt synlige på byggeplasser med fluoriserende gule jakker med reflekser. Uniformene er laget med flammehemmende stoff, noe som det stilles krav til ved arbeid under spenning (AUS).

 

Makker er tilknyttet returordning for kassert elektronikk og batterier, og er opptatt at selskapets drift ikke har negativ miljøpåvirkning.

 

RENAS
Gjennom medlemskapet oppfyller bedriften kravene i avfallsforskriftens kapittel 1.

Som medlem av RENAS ivaretar bedriften det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter. Dette er regulert i avfallsforskriftens kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter, fastsatt av Klima- og miljødepartementet. RENAS administrerer en landsdekkende ordning for innsamling av kasserte elektriske og elektroniske produkter. RENAS er sertifisert i henhold til avfallsforskriftens kapittel 1, og ISO 14001, og er godkjent av Miljødirektoratet som kollektivt finansiert returselskap. Mer informasjon: Makkers medlemsbevis


 
AS Batteriretur
Batteri-importørene etablerte AS Batteriretur i 1993 for å ta hånd om innsamling og gjenvinning av batterier med miljøfarlig innhold. Batteriforskriften (i dag Kapittel 3 Miljøskadelige batterier i Avfallsforskriften) påla importørene ansvaret for dette. Importørene løste det ved å gi oppgaven til returselskapet som de selv eier og kontrollerer.